Algemene voorwaarden en de privacy

Samenvatting:

Gegevens die aan Zeeuws Lief verstrekt worden, zullen nooit uitgewisseld of doorverkocht worden aan derden zonder medeweten van de klant. Persoonsgegevens worden met zorg bewaard en foto's worden alleen gedeeld met expliciete toestemming.

Voor het boeken van een reportage dien je akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. 

Lees verder voor de uitgebreide privacyverklaring en de algemene voorwaarden van Zeeuws Lief.

Privacyverklaring

Zeeuws Lief, gevestigd aan Seisplein 5, 4331 NP Middelburg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.zeeuwslief.nl

Seisplein 5 4331 NP

Middelburg 0634373626

 

Andrea labeur is de Functionaris Gegevensbescherming van Zeeuws Lief. Zij is te bereiken via andrea@zeeuwslief.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Zeeuws Lief verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Trouwdatum

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Zeeuws Lief verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- ras, geslacht (dmv. vastlegging door fotografie)

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via andrea@zeeuwslief.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Zeeuws Lief verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Zeeuws Lief verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

- Het fotograferen zelf (dmv. foto's worden namelijk uiterlijke kenmerken vastgelegd)

- Het doorsturen van foto's naar een afdrukcentrale om deze af te laten drukken.

Geautomatiseerde besluitvorming

Zeeuws Lief neemt geen beslissingen op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zeeuws Lief) tussen zit. Zeeuws Lief gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

 

- boekhoudprogramma 

- online galerij, waar dmv. het invullen van een email adres, ingelogd kan worden in een beschermde omgeving.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Zeeuws Lief bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Foto's > 3-7 jaar > Als back-up voor jullie zorg ik dat de foto's nog zeker 3 jaar op mijn harde schijf staat. Wil je dit niet? Geef dit dan al voortijdig aan.  

NAW-gegevens > 7 jaar > Facturen dienen voor de belastingdienst 7 jaar te worden bewaard. Facturen en de gegevens daarop kunnen dus niet worden verwijderd voor die termijn om is. Zo lang er geen verbintenis is aangegaan tussen jou en Zeeuws Lief, kunnen de doorgestuurde gegevens wel worden verwijderd.

Alle gegevens worden op een lokale schijf opgeslagen. Natuurlijk wordt er ook altijd een veilige back-up gemaakt van deze gegevens.

Delen van persoonsgegevens met derden

Zeeuws Lief verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (denk aan de boekhouding of het bestellen van fotoalbums of afdrukken). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zeeuws Lief blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zeeuws Lief gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Het kan wel voorkomen dat bepaalde delen van de website dan niet meer naar behoren werken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zeeuws Lief en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar andrea@zeeuwslief.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

Zeeuws Lief wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Zeeuws Lief neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via andrea@zeeuwslief.nl

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Privacyverklaringen

Alle persoonsgegevens worden voor interne doeleinden gebruikt. Dit houdt in dat er geen informatie aan derden wordt gegeven en op geen enkele manier beschikbaar wordt gemaakt voor derden. Lees hier meer over in de privacyverklaring van Zeeuws Lief.

Artikel 2 - Algemeen

Er is tijdens de bruiloft altijd extra fotografie apparatuur beschikbaar (back-up materialen) om de bruiloft compleet te kunnen vastleggen en een camera achter de hand te hebben in geval van technische storing of defect. Desondanks kan er door bijzondere omstandigheden iets gebeuren met alle meegenomen materialen of de fotografe zelf. Er zal door het bruidspaar geen schadevergoeding geëist kunnen worden indien er foto's door technisch defect gemist worden, of indien de foto’s hierdoor mislukt, gewist of beschadigd werden. Dit geldt ook in geval van ziekte of verhindering van de fotografe. Bij ziekte of bijzondere familie omstandigheden zal altijd eerst gekeken worden naar een andere fotograaf, waarbij de afhandeling nog steeds door Zeeuws Lief zal worden uitgevoerd. Uiteraard zal altijd in het geval van defect, ziekte of ongeval contact opgenomen worden over een passende oplossing.

Artikel 3 - Publicatierecht

De klant geeft toestemming aan de fotografe om een zelf te bepalen selectie van de opnames op de website te plaatsen, te gebruiken voor deelname aan fotowedstrijden, publicatie in vakbladen of te tonen op exposities, op fora te plaatsen, te gebruiken als portfolio of als voorbeeld
in (online) advertenties. De foto’s zijn copyright beschermd door zichtbare en onzichtbare kenmerken en zijn tevens zo verkleind dat de foto's niet gebruikt kunnen worden voor afdrukken of andere publicaties. De fotografe kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de afbeeldingen buiten haar medeweten elders op het net worden geplaatst.

Artikel 4 - Auteursrecht en portretrecht

De klant bevestigt, dat hij/zij begrijpt geen aanspraak te kunnen maken op het auteursrecht. De klant gebruikt de grote bestanden zonder watermerk alleen voor privé doeleinden. Publicatie en/ of duplicatie middels privé social media is toegestaan mits het geen commerciële doeleinden betreft en het model de hiervoor geleverde bestanden gebruikt, zonder extra nabewerking zoals filters op instagram. Publicatie en/of duplicatie voor commerciële doeleinden en wedstrijden is niet toegestaan zonder toestemming van Zeeuws Lief.

Het ontvangen van de foto’s geeft de klant niet automatisch de rechten op de foto’s. De klant verbindt zich ertoe de gedigitaliseerde foto’s in hun oorspronkelijke vorm te bewaren. Verkleiningen met behoud van de oorspronkelijke verhoudingen zijn wel toegestaan; uitsneden (crops), beeldbewerkingen en het toevoegen of verwijderen van bijkomende teksten en logo’s is echter niet toegestaan. De klant heeft geen exclusiviteitrecht op de gemaakte opnamen, noch op de stijl of de bewerkingen die op de foto’s wordt toegepast.

Geportretteerde heeft na de reportage portretrecht. Dit houdt in dat voor het publiceren mede door geportretteerde akkoord gegeven moet worden. Middels het ondertekenen van deze overeenkomst wordt hiermee akkoord gegaan. Heeft u wel bezwaar tegen het plaatsen van foto's of alleen bezwaar tegen plaatsen op bepaalde (social)media, laat dit dan voor ondertekenen weten.

Lees voor meer informatie: https://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/Portretrecht

Artikel 5 – Leveringstermijn

De klant ontvangt binnen een week een preview met een aantal foto's van de bruiloft. Overige foto's worden binnen 6 weken na de bruiloft (uitzonderingen zullen vooraf worden gecommuniceerd) digitaal opgeleverd. Ook zal de opmaak van het fotoalbum dan getoond worden. Hierop kunnen eenmalig gratis aanpassingen doorgegeven worden. Voor extra aanpassingen kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Bij afname van digitale bestanden levert Andrea Labeur Fotografie altijd de foto’s op groot formaat jpg zonder watermerk. Daarnaast worden zij verkleind geleverd voorzien van watermerk (voor gebruik op social media e.d.). De hoge resolutie bestanden kunnen gebruikt worden voor afdrukken (maar mogen niet bewerkt worden, zie art. 4).

Artikel 6 – Betaling

De factuur dient minimaal 7 dagen voor aanvang van de bruiloft te zijn voldaan aan Zeeuws Lief.
Bij het afzeggen van een bruidsreportage gelden de volgende regels:

- Afzeggen 12 maanden of langer van tevoren: geen kosten
- Afzeggen 6 tot 4 maanden tevoren: 25% van de overeengekomen prijs.
- Afzeggen 3 maanden of korter voor de bruiloft: aanbetaling + gemaakte kosten - Afzeggen binnen een maand voor de bruiloft: volledige afgesproken bedrag

Wanneer u kort voor de bruiloft vanwege ziekte of overlijden moet afzeggen zullen naast de aanbetaling die al gedaan is geen extra kosten worden gerekend.

Artikel 7 – Extra kosten

De kosten die niet inbegrepen zijn in het pakket worden na de fotoshoot in rekening gebracht. Zodra deze factuur is voldaan zullen de producten in productie gaan en de digitale bestanden verzonden worden. Levering geschiedt alleen na betaling, ook bij spoed.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet van de fotografe of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Artikel 9 – Stijl van de reportage

Wanneer u voor Zeeuws lief kiest, kiest u ook voor de bijbehorende stijl waarin de foto's gemaakt zullen worden.

Artikel 10 – Plaatsing van foto's online

De kans is groot dat jullie mij hebben gevonden via social media of mijn website. Als het goed is spraken de foto's die daar op staan jullie aan. Ik vind het erg leuk om (een aantal) foto's te delen van een reportage, maar wel op jullie voorwaarden. Zo heb je altijd de keuzevrijheid om een deel van de foto's echt voor jullie zelf te houden en kun je gerust aangeven dat je alleen onherkenbare foto's gedeeld wilt hebben. Heb je liever helemaal niets online, dan kan dat natuurlijk ook!

✔ spontane en professionele trouwfoto's   ✔ altijd de foto's digitaal én in een album   ✔ gespecialiseerd in bruiloften!

Contact

bellen of WhatsApp:

0118 855367

email: andrea@zeeuwslief.nl

Gevestigd in Middelburg

BTW nr: NL002308682B14

© 2020 Zeeuws Lief | Algemene voorwaarden & privacy verklaring | cookies | Bruiloft fotograaf Middelburg