Algemene voorwaarden

2019_12_Andrea_024.jpg

Algemene voorwaarden Zeeuws Lief

Artikel 1    Definities

 

1. Zeeuws Lief, gevestigd te Middelburg, KvK-nummer 63386399, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2    Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten, content en producten door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

3. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door dienstverlener in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3    Offertes

 

1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen. Een offerte dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.

2. Dienstverlener kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

4. Al hetgeen buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd. 

 

Artikel 4    Tarieven en betalingen    

 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Op de offerte staat de pakketprijs van de gekozen dienst zoals overeengekomen. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur en een album, worden apart vermeld. Nabestellingen, evenals meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van dienstverlener en tol- of parkeerkosten, evenals de aanschaf van stockmateriaal, zullen apart worden gefactureerd.

3. Dienstverlener is gerechtigd een aanbetaling te verzoeken. Tenzij anders overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling in 1 x voldaan. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de gehele betaling is voltooid. Content zal niet worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.

4. In geval van een fotoalbum zal pas tot ontwerp en bestelling worden overgegaan na volledige betaling van het factuurbedrag.

5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

6. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is. 

7. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

8. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

9. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5    Informatieverstrekking klant

 

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

 

Artikel 6    Uitvoering van de overeenkomst

 

1. Dienstverlener voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van dienstverlener.

2. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor dienstverlener tijdens een shoot.

3. Indien een bepaalde locatie voor de shoot is gewenst door klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.

4. Indien dienstverlener tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.

5. Wanneer dienstverlener een hele dag wordt geacht aanwezig te zijn, dient klant zorg te dragen voor de benodigde maaltijden. Indien een bruiloft op meer dan 100 kilometer afstand plaatsvindt van Middelburg en dienstverlener voor 8.00 uur s ‘ochtends aanwezig dient te zijn, of om een andere reden een hotelovernachting noodzakelijk is, komen deze kosten tevens voor rekening van klant. 

 

Artikel 7    Wijziging en annulering

 

1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft dienstverlener de mogelijkheid een shoot te onderbreken, of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Zij zal indien nodig zorg dragen voor een vervangende fotograaf, in dezelfde stijl, of, indien mogelijk, zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. In het geval van vervanging zal dienstverlener zelf de bewerking voor haar rekening nemen.

2. Annulering door de klant is enkel schriftelijk mogelijk. Dienstverlener heeft tijd gereserveerd voor de geplande werkzaamheden. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden die enkel ter beoordeling komen van dienstverlener, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering van een bruiloft of evenement:

Bij annulering tussen 6 en 4 kalendermaanden voor uitvoering van de werkzaamheden wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; annulering tussen 3 maanden en 1 maand voorafgaand aan de uitvoering resulteert in betaling van 40% van de kosten en bij annulering binnen 1 kalendermaand wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

Bij overige reportages geldt: annulering tot 1 maand voor de opdracht 25% van geoffreerde bedrag, annulering tussen de 4 en 2 weken voor opdracht; 40% en 1-2 weken voor aanvang van de opdracht 75%. Bij niet op komen dagen geldt dat 100% van het bedrag in rekening kan worden gebracht.

Artikel 8    Herroepingsrecht

 

1. Klant heeft een bedenktijd van 14 kalenderdagen om een fysieke aankoop te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht de klant te vragen naar de reden van herroeping, maar klant is niet verplicht een reden op te geven.

2. De bedenktijd uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de klant het product heeft aangekocht.

3. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten dan wel diensten anders dan fysieke producten en tevens niet voor fotoproducten met daarop content voor de klant gemaakt. Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op “standaard”producten uit de webshop.

 

Artikel 9    Verplichtingen bij herroeping

 

1. Klant dient tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Het product mag slechts worden geïnspecteerd zoals dat in een winkel toegestaan zou zijn.

2. Waardevermindering van het product door omgang in strijd met het in lid 1 genoemde komt voor rekening van de klant.

3. Dienstverlener stuurt na ontvangst van de melding van herroeping een ontvangstbevestiging aan de klant.

4. Dienstverlener vergoedt de betalingen van de klant binnen 14 dagen nadat de klant de herroeping kenbaar heeft gemaakt.

 

Artikel 10    Uitoefening van herroepingsrecht

 

1. Klant meldt schriftelijk via het modelformulier voor herroeping en binnen de bedenktijd aan dienstverlener dat hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

2. Binnen 14 dagen na de melding zoals genoemd in lid 1 van dit artikel, stuurt de klant het product, redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, terug.

3. De bewijslast voor juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht komt toe aan de klant.

4. De kosten van het terugzenden van het product komen voor rekening van klant.

 

Artikel 11    Overmacht

 

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie langer dan 30 kalenderdagen heeft geduurd zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 12    Aansprakelijkheid schade

 

1. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

2. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot op locatie.

4. Dienstverlener kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan haar worden geleverd.

5. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor vertragingen veroorzaakt door derden.

6. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de foto.

7. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

8. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefotografeerd te worden tijdens een shoot op een openbare locatie.

9. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.

10. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde teksten of incorrect gebruik van auteursrechtelijk beeld wanneer klant zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt. 

11. Dienstverlener is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De klant bevestigt dat alle stukken die aan dienstverlener worden geleverd eigendom zijn van de klant en sluit hiermee aansprakelijkheid van dienstverlener hieromtrent uit.

12. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens een shoot, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.

13. In het geval dat dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of, bij het uitblijven daarvan, door dienstverlener in rekening is gebracht.

14. Klant vrijwaart dienstverlener tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

 

Artikel 13    Auteursrecht, licentie en publicatie

 

1. De rechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij dienstverlener. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Klant komt een publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van content na volledige betaling van het factuurbedrag. Content mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.

3. Indien foto’s commercieel gebruikt wensen te worden, dient de klant toestemming te verkrijgen van dienstverlener. Foto’s mogen niet worden ingestuurd voor wedstrijden, tenzij anders overeengekomen.

4. In geval van grafische ontwerpen wordt het ontwerp door dienstverlener aangeleverd aan de drukker en het drukklare bestand niet aan klant geleverd, tenzij hier een aanvullende licentie voor wordt aangeschaft.

5. Klant is niet gerechtigd aangeleverd materiaal te bewerken of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van tekst over foto’s of het gebruiken van (Instagram) filters.

6. Klant dient, bij gebruik van aangeleverde content op social media, naam van dienstverlener te vermelden voor zover dit is overeengekomen.

7. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

8. Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

9. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant dienstverlener toestemming de content te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de werkzaamheden uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt. 

 

Artikel 14    Bijzondere bepalingen

 

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

 

Artikel 15    Levering 

 

1. Dienstverlener spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend.

2. Dienstverlener maakt, bewerkt en selecteert foto’s naar eigen inzicht. Geselecteerde foto’s worden bewerkt volgens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van dienstverlener. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.

3. Na ontvangst van de content is klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.

4. Indien gewenst kan klant ook een album of andere fotoproducten aanschaffen. Als verzendadres voor fotoproducten geldt het adres dat de klant heeft opgegeven. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

5. Dienstverlener is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt (RAW)  fotomateriaal aan te leveren.

 

Artikel 16    Fotoproducten

1. Het is niet mogelijk om aangeschafte fysieke fotoproducten met content van klant, besteld bij dienstverlener, te ruilen en/of retourneren. De producten worden op maat gemaakt. Klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.

2. Voor het maken van fotoproducten worden ontwerpkosten, drukkosten en verzendkosten in rekening gebracht, tenzij anders overeengekomen.

3. Op fotoproducten zijn de garantiebepalingen van de fabrikant van toepassing.

4. Afdrukken die de klant zelf bij derde partijen bestelt, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van dienstverlener. Indien de kwaliteit van deze afdrukken niet is zoals verwacht dient er contact opgenomen te worden met de leverancier. Alleen hoge resolutie bestanden zijn geschikt om afgedrukt te worden.

 

Artikel 17    Workshops en online cursussen

 

1. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop, gelden de volgende annuleringsvoorwaarden: klant is gerechtigd het aankoopbewijs over te dragen aan een ander, zo lang deze andere persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en de nieuwe gegevens uiterlijk drie dagen voor aanvang van de workshop aan dienstverlener worden doorgegeven. Klant is in geen geval gerechtigd de aankoopkosten terug te vorderen bij verhindering, daar dienstverlener kosten heeft gemaakt.

2. In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel gestelde, kunnen er afwijkende voorwaarden van een evenementenplatform zoals “Eventbrite” van toepassing zijn op de aanschaf van tickets voor een workshop.

3. Het is niet toegestaan beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens een workshop, tenzij in overleg anders is overeengekomen.

4. Dienstverlener behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

5. Indien het aanbod wordt aanvaard en een cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de klant, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.

6. Klant ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor klant niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.

7. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.

8. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan dienstverlener niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

9. Dienstverlener behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

10. Dienstverlener is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

11. Klant verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiker voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren. Klant mag in beperkte mate gedeeltes van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van dienstverlener. 

12. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van dienstverlener. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

13. Tijdens deelname aan een cursus kunnen klanten onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De klant verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van dienstverlener.

14. Het staat dienstverlener te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

15. Dienstverlener behoudt zich het recht voor klanten die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

 

Artikel 18    Cadeaubonnen

 

1. Cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na uitgiftedatum geldig.

3. Op het moment dat een cadeaubon wordt ingewisseld, gelden de tarieven die op dat moment worden gehanteerd.

4. Indien de werkzaamheden een lagere waarde hebben dan de waarde van de cadeaubon is er geen recht op restitutie van de overgebleven waarde.

5. Een cadeaubon kan niet retour worden genomen en is niet inwisselbaar voor contanten.

 

Artikel 19    Klachten

 

1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan dienstverlener. 

2. In geval van grafische opdrachten zitten er twee revisierondes inbegrepen in de offerteprijs. Gewenste aanpassingen buiten deze rondes kunnen een meerprijs opleveren.

3. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

5. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten over fysieke aankopen uit de webshop aan te melden via het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr . Wanneer de klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het de consument vrij om de klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

 

Artikel 20    Geschilbeslechting

 

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd.

3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden.

✔ spontane en professionele trouwfoto's   ✔ altijd de foto's digitaal én in een album   ✔ gespecialiseerd in bruiloften!

Contact

bellen of WhatsApp:

0118 855367

email: andrea@zeeuwslief.nl

Gevestigd in Middelburg

BTW nr: NL002308682B14

© 2020 Zeeuws Lief | privacy verklaring | cookies | Bruiloft fotograaf Middelburg